4) проводить в установленому законом порядку перевiрку матерiалiв про корисливi зловживання, дiзна

 

6) проводить в установленому порядку оперативно-розшуковi заходи, у тому числi пов'язанi з установленням фактiв порушення прав iнтелектуальної власностi; (Пiдпункт 6 пункту 4 в редакцiї Постанови КМ N 69 вiд 31.01.2001)

5. Пiдроздiли Державної служби боротьби з економiчною злочиннiстю користуються правами, передбаченими законами України "Про мiлiцiю" (565-12), "Про оперативно-розшукову дiяльнiсть" ( 2135-12 ), Кримiнально-процесуальним кодексом ( 1001-05, 1002-05, 1003-05 ). Зокрема, за наявностi даних про порушення законодавства, що регулює фiнансову, господарську та iншу пiдприємницьку дiяльнiсть, якi тягнуть за собою кримiнальну вiдповiдальнiсть, працiвники Державної служби боротьби з економiчною злочиннiстю мають право:

1) безперешкодно входити до примiщень пiдприємств, установ, органiзацiй незалежно вiд форм власностi (крiм iноземних дипломатичних представництв), до виробничих примiщень, складiв, сховищ, що використовуються громадянами для заняття пiдприємництвом;

2) проводити за участю власника, його представникiв огляд виробничих, складських, торговельних, службових примiщень, транспортних засобiв та iнших мiсць зберiгання майна i його використання;

3) вилучати необхiднi матерiали про кредитнi та фiнансовi операцiї, матерiальнi цiнностi, кошти, а також сировину i продукцiю в установленому законодавством порядку; опечатувати каси, примiщення i мiсця зберiгання документiв, грошей i товарно-матерiальних цiнностей;

4) проводити контрольнi закупки;

5) вимагати обов'язкового проведення перевiрок, iнвентаризацiй та ревiзiй виробничої та фiнансової дiяльностi пiдприємств, установ i органiзацiй; одержувати вiд посадових i матерiально-вiдповiдальних осiб вiдомостi й пояснення про факти порушення законодавства;

6) вилучати у громадян i посадових осiб документи, що мають ознаки пiдроблення, а також речi, предмети i речовини, якi вилученi з цивiльного обiгу i перебувають у громадян без спецiального дозволу, а також безгосподарне майно i в установленому порядку вирiшувати питання про його подальшу належнiсть;

7) одержувати безкоштовно вiд пiдприємств, установ, органiзацiй i громадян iнформацiю, за винятком випадкiв, коли законом встановлений спецiальний порядок її одержання;

8) перевiряти у мiнiстерствах, iнших центральних i мiсцевих органах виконавчої влади, державних фондах, на пiдприємствах, в установах i органiзацiях грошовi та бухгалтерськi документи, звiти, кошториси, iншi документи, що пiдтверджують надходження та витрачання коштiв i матерiальних цiнностей; ( Пiдпункт 8 пункту 5 iз змiнами, внесеними згiдно з Постановою КМ N 1758 вiд 27.12.2001 )

9) проводити перевiрку фактичної наявностi цiнностей (грошових сум, цiнних паперiв, сировини, матерiалiв, готової продукцiї, устаткування);

10) залучати для здiйснення ревiзiй i перевiрок працiвникiв Державної контрольно-ревiзїйної служби, фахiвцiв вiдповiдних мiнiстерств, iнших центральних i мiсцевих органiв виконавчої влади, державних фондiв, пiдприємств, установ i органiзацiй; ( Пiдпункт 10 пункту 5 iз змiнами, внесеними згiдно з Постановою КМ N 1758 вiд 27.12.2001 )

11) одержувати в установленому порядку вiд Нацiонального банку та його установ, комерцiйних банкiв та iнших кредитних установ необхiднi вiдомостi, копiї документiв, довiдки про банкiвськi операцiї та залишки коштiв на рахунках об'єктiв, що перевiряються, а вiд iнших пiдприємств i органiзацiй незалежно вiд форм власностi - довiдки i копiї документiв про операцiї та розрахунки з пiдприємствами, установами i органiзацiями.

   • На главную
    Реклама